Pristupna konferencija sa Crnom Gorom | Upravljanje otpadom

 

U Briselu je 10. decembra 2018. održan dvanaesti sastanak pristupne konferencije s Crnom Gorom na ministarskom nivou.

Šta to predstavlja za upravljanje otpadom u Crnoj Gori?

“Crna Gora će odlučivati o svom sistemu upravljanja otpadom i opredijeliće adekvatna sredstva za infrastrukturna ulaganja, u skladu s relevantnim zakonodavstvom Evropske unije, uključujući hijerarhiju otpada. Crna Gora će pripremiti programe prevencije otpada, planove upravljanja otpadom i usvojiti mjere za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo.” [Čitaj dalje …]

Predlog novog Zakona o upravljanju otpadom ne uključuje vidljive mjere za smanjenje upotrebe plastičnih kesa, niti implementaciju nacionalne sheme povrata depozita (Deposit Refund Scheme) za spremnike pića, što je najefikasniji način za postizanje ciljeva Evropske unije od 70% recikliranih spremnika za piće do 2015. godine – i vjerovatno jedini način. “Istraživanja i povratne informacije od eksperata ukazuju na to da se obavezni sistemi povrata depozita vide kao efikasan način za sprečavanje zagađivanja i za postizanje visokog procenta recikliraže otpada.”